Exposició feta per la Sra. Laura Cervera al Parlament de Catalunya

29 Oct 2016

Esposició feta per la Sra. Laura Cervera, Vicepresidenta e historiadora de APIGF, a la comissió sobre MEMORIA HISTORICA en el Parlament de Cataluna avui dia 28 de octubre de 2016.

 

CATALÀ

 

Sr. President,

Senyors i Senyores Diputats,

Bon dia a tots,

Som una Associació anomenada ASSOCIACIÓ DE PERJUDICATS PER LA INCAUTACIÓ DEL GOVERN FRANQUISTA (APIGF) i venim avui al Parlament de Catalunya, en representació de tota la societat civil, en la qual estan incloses totes aquelles persones sense distinció de classe, religió, pensament o ideologia i nacionalitat, sexe, raça i qualsevol altra peculiaritat específica, a causa de la diàspora que va significar la GUERRA CIVIL ESPANYOLA (1936-1939), amb el ferm propòsit que amb l’ajuda de vostès, sigui modificada la LLEI de LA MEMÒRIA HISTÒRICA i ens siguin retornades les quantitats confiscades a l’acabar aquesta guerra.

Aquesta Associació està formada per un conjunt de famílies que han decidit reclamar a l’Estat Espanyol, la devolució dels diners que un dia de 1938 el Govern Franquista va decidir prendre als espanyols per dur a terme la seva croada «la Guerra Civil Espanyola».

La nostra reivindicació està motivada per no haver estat inclosos com afectats en la Llei 4/1986 de 8 de gener, de la cessió de béns del patrimoni sindical acumulat, o mitjançant la Llei 43/1998 del 15 de desembre, de restitució o compensació als partits polítics i Sindicats dels béns i drets confiscats en el conjunt de tots els Espanyols per a la repressió del Govern Franquista en aplicació de la normativa sobre responsabilitats polítiques del període 1936-1939 (Guerra Civil Espanyola).

Els Partits Polítics i les organitzacions sindicals afectats per la repressió esmentada anteriorment, si que han estat compensats d’aquestes confiscacions, així com diferents col • lectius als quals se’ls van atorgar pensions, indemnitzacions o compensacions de diferents tipus a diferència de la Societat civil, que encara avui no han recuperat la confiscació dels seus estalvis.

La Llei 52/2007 del 26 de desembre, on es reconeixen i amplien drets i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la Guerra Civil o la Dictadura, no va incloure a una part de la Societat Espanyola i creiem que això no deixa de ser una discriminació per a tots aquells col • lectius que també van ser espoliats i no dignificats ni restituïts dins de la Memòria Històrica, ni tan sols pels diferents governs de la democràcia una vegada efectuada la transició.

No volem ser incòmodes, simplement volem que es tanqui bé i per sempre aquesta part de la Història.
A partir del 18 de Juliol de 1936, que comença el cop d’Estat militar contra el Govern legítim de la II República Espanyola, la qual deriva en una guerra civil i la divisió de l’Estat Espanyol entre terreny republicà i terreny conquistat.

No obstant això per a la població que residia en les dues parts, la vida continuava i tenien la necessitat del dia a dia.

Conseqüentment van coexistir dues Espanyes i havia dues monedes (pessetes) amb diferent valor, ja que mentre a la zona republicana la moneda estava recolzada internacionalment, en els terrenys conquerits implantava una nova moneda amb diferent litografia, per eliminar els bitllets estampillats i per tant calia solucionar aquest problema.

Aquest problema es va solucionar mitjançant diferents decrets llei pels quals es considerava no vàlids diferents sèries de bitllets posats en circulació pel Banc d’Espanya.

El B.O.E. de 09/17/1938, deixa encarregat al Banc d’Espanya, de les operacions de bescanvi de bitllets posats en circulació amb anterioritat al 07/18/1936, que existien en els territoris alliberats per l’Exèrcit Nacional.

Es desenvolupen diversos articles dins el B.O.E .. L’article 5b), que la petició es formuli mitjançant el model imprès que a aquest fi de facilitar el Banc d’Espanya. L’article 9, diu, en els termes municipals on no hi hagi sucursal del Banc d’Espanya, ni oficina de canvi, el Banc tindrà cura de proveir a l’Ajuntament de la localitat de sol·licituds impreses.

Els peticionaris de les places alliberades, lliuraran a l’Ajuntament de la localitat els bitllets i només • licituds a una autoritat local, i si és favorable s’anteposarà la paraula: D’acord.

D’aquesta manera és com es posa en funcionament el traspàs dels bitllets cap al FONS DE PAPER MONEDA POSAT EN CIRCULACIÓ PER L’ENEMIC, i que és el tema que la nostra Associació representa i al qual dediquem tot el nostre interès.

La realitat posteriorment va ser molt diferent, perquè si en principi era per equiparar el valor del paper moneda, on va anar a parar aquells bitllets?

Sabem que tots aquests bitllets estaven recolzats per l’or dipositat al Banc d’Espanya, és a dir, que el seu valor corresponien als dipòsits que tenia el Banc. Per tant la nostra pregunta és: ¿Pera que van servir?

  • Segons Estudis realitzats aquests diners es va utilitzar per pagar a la Cinquena Columna, dins de la Zona Republicana, atendre el cost dels serveis informatius i humanitaris a la zona no alliberada.
  • Convertir El paper moneda espanyola en plata surant a l’estranger.
  • Deprimir El curs dels bitllets vermells en el mercat exterior.
  • I El més important: Va buscar la maniobra una depreciació de la pesseta republicana, per cobrir-se i passar a nivell zero el valor de la mateixa, pensant en el perill que podia suposar una reclamació davant el Tribunal Internacional de l’Haia.
    Fins ara sempre hem parlat d’una guerra militar, però mai es parla d’una guerra econòmica i humana que aquell conflicte va portar.

La guerra monetària va ser molt ben planejada. Psicològicament la població amb les arengues de la ràdio no tenia gens clar quins eren els bitllets bons o dolents.

Tot això va produir un dalt a baix on la incertesa de la gent era d’una gran mesura i l’únic que era certa era que si no es lliuraven els bitllets tindrien problemes polítics de gran envergadura ja que el no lliurament d’aquests podria comportar fins i tot condemnes de gran envergadura.

Sabem que van ser més de 7.707.000 de pessetes les que van ser confiscades i bé per por o per perdudes dels corresponents resguards el que actualment reclamem no arriba ni a un 2% de les quantitats confiscades.

En acabar la guerra hi va haver moltes persones que van anar a canviar el paper de FONS DE PAPER MONEDA, en el qual estaven tots els seus estalvis, però els va ser impossible l’aconseguir-ho.

Fins i tot el Sr. Jose Larraz, en les seves memòries descrites en el llibre de D. José Sánchez Asiaín «El finançament de la Guerra Civil» com Comissari GENERAL DE L’desbloquejar, deia que es guardés una part dels diners per poder retornar als seus propietaris, la qual que fins al dia d’avui no ha estat possible, a excepció com ja diem anteriorment dels Partits Polítics i Associacions Sindicals.

Són moltes les històries que representem a la nostra Associació i perquè no dir-ho, en cada rebut defecte una diferent, darrere de cadascuna d’elles hi ha el patiment de moltes famílies, des d’aquella que un dia la seva mare li va lliurar el rebut el dia del seu casament per si alguna vegada podria cobrar perquè era l’única dot que li podia proporcionar …, o com aquella altra família que amb un pare a qui li faltaven les dues mans degut un accident laboral per a la Comunitat i amb dos fills, el van deixar sense poder menjar a partir d’aquest dia.

Tant és així, que hem trobat rebuts a canvi que quan es cobrés-hi’n, se’ls pagaria el que es devia.
Volem dir-los que no venim a suplicar, ni a demanar res que no ens correspongui, sinó al fet que es repari la injustícia que es va cometre amb una societat democràtica i que passen els anys i no veiem la restitució dels nostres drets.

Han de saber que aquesta Associació està declarada sense ànim de lucre i que en cap moment hem realitzat cap petició de subvenció com tampoc hem cobrat de cap organisme.

Seria una satisfacció molt gran per a tots nosaltres veure com algunes de les persones que van lliurar personalment els diners, poguessin cobrar abans de morir ja que per edat no poden viure molts més anys.
Hem vist en el panorama internacional que situacions com les nostres ja fa anys que es van resoldre satisfactòriament i aquest poble no cessarà en la seva obstinació i no descansarem fins que arribi aquest final feliç que tots desitgem.

Arribat a aquest punt, només ens cal sol·licitar a aquesta Cambra que posin tot el seu esforç en que sigui modificada la Llei de la memòria històrica i que les persones que encara disposen del resguard de FONS DE PAPER MONEDA, recuperin el que per a legitimitat els correspon i solidaritzar-nos amb tots i cadascun dels diferents perjudicats i Associacions que a igual que la nostra, lluiten cada dia perquè, sense oblidar, es pugui tancar una pàgina de la nostra Història, possiblement la més cruel que es recorda.
Moltes gràcies.

Barcelona 28 octubre 2016

 

CASTELLANO

 

Sr. Presidente,
Señores y Señoras Diputados,
Buenos días a todos,

Somos una Asociación denominada ASOCIACIÓN DE PERJUDICADOS POR LA INCAUTACIÓN DEL GOBIERNO FRANQUISTA (APIGF) y venimos hoy en el PARLAMENTO DE CATALUÑA, en representación de toda la sociedad civil, en la que están incluidas todas aquellas personas sin distinción de clase, religión, pensamiento o ideología y nacionalidad, sexo, raza y cualquier otra peculiaridad específica, debido a la diáspora que significó la GUERRA CIVIL ESPAÑOLA (1936-1939), con el firme propósito de que con la ayuda de ustedes, sea modificada la LEY dE lA MEMORIA HISTÓRICA y nos sean devueltas las cantidades incautadas al terminar dicha guerra.

Esta Asociación está formada por un conjunto de familias que han decidido reclamar al Estado Español, la devolución del dinero que un día de 1938 el Gobierno Franquista decidió tomar a los españoles para llevar a cabo su cruzada «la Guerra Civil Española».

Nuestra reivindicación está motivada por no haber sido incluidos como afectados en la Ley 4/1986 de 8 de enero, de la cesión de bienes del patrimonio sindical acumulado, o mediante la Ley 43/1998 del 15 de diciembre, de restitución o compensación a partidos Políticos y Sindicatos de los bienes y derechos incautados en el conjunto de todos los Españoles para la represión del Gobierno Franquista en aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas del período 1936-1939 (Guerra Civil Española).

Los Partidos Políticos y las organizaciones sindicales afectados por la represión mencionada anteriormente, si que han sido compensados de estas aprehensiones, así como diferentes col • lectivos a los que se les otorgaron pensiones, indemnizaciones o compensaciones de diferentes tipos a diferencia de la Sociedad civil, que aún hoy no han recuperado la confiscación de sus ahorros.

La Ley 52/2007 del 26 de diciembre, donde se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil o la Dictadura, no incluyó a una parte de la Sociedad Española y creemos que esto no deja de ser una discriminación para todos aquellos col • lectivos que también fueron expoliados y no dignificados ni restituidos dentro de la Memoria Histórica, ni siquiera por los diferentes gobiernos de la democracia una vez efectuada la transición.

No queremos ser incómodos, simplemente queremos que se cierre bien y para siempre esta parte de la Historia.

A partir del 18 de Julio de 1936, que comienza el golpe de Estado militar contra el Gobierno legítimo de la II República Española, la cual deriva en una guerra civil y la división del Estado Español entre terreno republicano y terreno conquistado.

Sin embargo para la población que residía en ambas partes, la vida continuaba y tenían la necesidad del día a día.

Consecuentemente coexistieron dos Españas y había dos monedas (pesetas) con diferente valor, ya que mientras en la zona republicana la moneda estaba apoyada internacionalmente, en los terrenos conquistados implantaba una nueva moneda con diferente litografía, para eliminar los billetes estampillados y por tanto había que solucionar este problema.

Este problema se solucionó mediante diferentes decretos ley por los que se consideraba no válidos diferentes series de billetes puestos en circulación por el Banco de España.

El B.O.E. de 09/17/1938, deja encargado al Banco de España, de las operaciones de canje de billetes puestos en circulación con anterioridad al 07/18/1936, que existían en los territorios liberados por el Ejercito Nacional.

Se desarrollan varios artículos dentro del B.O.E .. El artículo 5b), que la petición se formule mediante el modelo impreso que a tal fin facilitará el Banco de España. El artículo 9, dice, en los términos municipales donde no haya sucursal del Banco de España, ni oficina de cambio, el Banco tendrá cuidado de proveer al Ayuntamiento de la localidad de sol • solicitudes impresas.

Los peticionarios de las plazas liberadas, entregarán al Ayuntamiento de la localidad los billetes y solo • solicitudes a una autoridad local, y si es favorable antepondrá la palabra: Aceptar.

De esta manera es como se pone en funcionamiento el traspaso de los billetes hacia el FONDO DE PAPEL MONEDA PUESTO EN CIRCULACION POR EL ENEMIGO, y que es el tema que nuestra Asociación representa y al que dedicamos todo nuestro interés.

La realidad posteriormente fue muy diferente, porque si en principio era para equiparar el valor del papel moneda, Donde fue a parar aquellos billetes?

Sabemos que todos estos billetes estaban respaldados por el oro depositado en el Banco de España, es decir, que su valor correspondían a los depósitos que tenía el Banco. Por lo tanto nuestra pregunta es: ¿Pera que sirvieron?

-Según Estudios realizados este dinero se utilizó para pagar a la Quinta Columna, dentro de la Zona Republicana, atender el coste de los servicios informativos y humanitarios en la zona no liberada.

-Convertir El papel moneda española en plata flotando en el extranjero.

-Deprimir El curso de los billetes rojos en el mercado exterior.

-Y Lo más importante: Buscó la maniobra una depreciación de la peseta republicana, para cubrirse y pasar a nivel cero el valor de la misma, pensando en el peligro que podía suponer una reclamación ante el Tribunal Internacional de La Haya.

Hasta ahora siempre hemos hablado de una guerra militar, pero nunca se habla de una guerra económica y humana que aquel conflicto trajo.

La guerra monetaria fue muy bien planeada. Psicológicamente la población con las arengas de la radio no tenía nada claro cuáles eran los billetes buenos o malos.

Todo esto produjo un arriba abajo donde la incertidumbre de la gente era de una gran medida y lo único que era cierta era que si no se entregaban los billetes tendrían problemas políticos de gran envergadura ya que la no entrega de estos podría comportar hasta y todo condenas de gran envergadura

Sabemos que fueron más de 7.707 millones de pesetas las que fueron confiscadas y bien por miedo o por perdidas de los correspondientes resguardos lo que actualmente reclamamos no llega ni a un 2% de las cantidades incautadas.

Al terminar la guerra hubo muchas personas que fueron a cambiar el papel de FONDO DE PAPEL MONEDA, en el que estaban todos sus ahorros, pero les fue imposible el conseguirlo.

Incluso el Sr. Jose Larraz, en sus memorias descritas en el libro de D. José Sanchez ASIAIN «El financiamiento de la Guerra Civil» como Comisario GENERAL DEL desbloquear, decía que se guardara una parte del dinero para poder retornar a sus propietarios, lo que hasta el día de hoy no ha sido posible, a excepción como ya decimos anteriormente de los Partidos Políticos y Asociaciones Sindicales.

Son muchas las historias que representamos a nuestra Asociación y porque no decirlo, en cada recibo defecto una diferente, detrás de cada una de ellas está el sufrimiento de muchas familias, desde aquella que un día su madre le entregó el recibo el día de su boda por si alguna vez podría cobrar porque era la única dote que le podía proporcionar …, o como aquella otra familia que con un padre al que le faltaban las dos manos debido un accidente laboral para la Comunidad y con dos hijos, lo dejaron sin poder comer a partir de ese día.

Tanto es así, que hemos encontrado recibidos a cambio de que cuando se cobrara-hi’n, se les pagaría lo que se debía.

Queremos decirles que no venimos a suplicar, ni a pedir nada que no nos corresponda, sino a que se repare la injusticia que se cometió con una sociedad democrática y que pasan los años y no vemos la restitución de nuestros derechos.
Deben saber que esta Asociación está declarada sin ánimo de lucro y que en ningún momento hemos realizado ninguna petición de subvención como tampoco hemos cobrado de ningún organismo

Sería una satisfacción muy grande para todos nosotros ver como algunas de las personas que entregaron personalmente el dinero, pudieran cobrar antes de morir ya que por edad no pueden vivir muchos más años.

Hemos visto en el panorama internacional que situaciones como las nuestras ya hace años que se resolvieron satisfactoriamente y este pueblo no cesará en su empeño y no descansaremos hasta que llegue ese final feliz que todos deseamos.

Llegado a este punto, sólo necesitamos solicitar a esta Cámara que pongan todo su esfuerzo en que sea modificada la Ley de la memoria histórica y que las personas que aún disponen del resguardo de FONDO DE PAPEL MONEDA, recuperen lo que para
legitimidad les corresponde y solidarizarnos con todos y cada uno de los diferentes perjudicados y Asociaciones que a igual que la nuestra, luchan cada día para que, sin olvidar, se pueda cerrar una página de nuestra Historia, posiblemente la más cruel que se recuerda.

Muchas gracias.

Barcelona 28 de octubre 2016